Regulamin sklepu

I. Informacje ogólne

1. Podmioty odpowiedzialne

GRUPA BMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100, przy ulicy ul. Czesława Miłosza 18/1, posiadającą nr REGON 193023876, nr NIP 5862122695, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000201584, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy kapitał zakładowy 5.000,00 PLN opłacony w całości, reprezentowaną przez: Andrzeja Kalitowskiego prezesa zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji.

Sposoby kontaktu:

Adres korespondencyjny: Czesława Miłosza 18/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

E-mail: sekretariat@grupabmk.pl

Tel: 730-50-90-88

Tel: 730-50-90-99

Tel: 730-50-90-31

Tel: 730-50-90-61

 

2. Definicje

Sklep – Sklep internetowy e-ledus.pl oraz podmioty odpowiedzialne,

Użytkownik – użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Sklepie oraz dokonująca zakupów za pomocą portalu  e-ledus.pl,

Strona internetowa – jako stronę internetową rozumie się: http://www.e-leduspl/, za pośrednictwem której działa Sklep,

Umowa Sprzedaży – zawarta przez Sklep z Użytkownikiem umowa, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Dostawa – dostarczenie Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika zamówionego Towaru przez Sklep, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sklep na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa jest realizowana przy wykorzystaniu usług spedytora;

Hasło – ustalony przez Użytkownika dowolny ciąg liczb, liter oraz znaków specjalnych, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie. Hasło ma charakter poufny;

Login – ustalone przez Użytkownika, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z dowolnej kombinacji liter, cyfr oraz znaków specjalnych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie. Login ma charakter poufny;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, reguluje m.in. kwestie składania Zamówień, zawarcia Umowy Sprzedaży, dostawy Towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, procedurę postępowania w przypadku Towarów wadliwych oraz odpowiedzialności odpowiedzialność; 

Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Umowa rejestracyjna – Użytkownik poprzez Rejestrację zawiera ze Sklepem umowę na korzystanie ze Strony internetowej Sklepu;

Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru, dodatkowej prowizji za płatność przez Zewnętrzny system płatności chyba, że Regulamin stanowi inaczej. Cena wyrażona jest w polskich złotych i uwzględnia podatek VAT;

Towar – rozumie się przez to fabrycznie nowe towary sprzedawane przez Sklep do sprzedaży detalicznej;

Zamówienie – należy przez to rozumieć Towar lub zestaw Towarów, które Użytkownik oznaczył w formie elektronicznej do zakupu zgodnie z Regulaminem. Każde Zamówienie oznaczone jest odrębnym numerem;

Spedytor – firma kurierska dostarczająca Towar w imieniu Sklepu Użytkownikowi,

Producent- firma/firmy produkująca Towar dystrybuowany przez Sklep;

3. Przedmiot działalności Sklepu

Sprzedaż Towarów i usług udostępnianych na Stronie internetowej przez Sklep, a w szczególności sprzedaż asortymentu oświetleniowego wraz z akcesoriami niezbędnymi do poprawnego działania urządzenia.

4. Prawa i obowiązki Sklepu oraz Użytkowników

Prawa i obowiązki Sklepu oraz Użytkowników wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wynikającego z członkostwa RP w Unii Europejskiej.

II. REJESTRACJA

 1.         Użytkownik chcący dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepu zobowiązany jest do dokonania Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu. Rejestracja i korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne.
 2.         Dokonując Rejestracji Użytkownik obowiązany jest podać następujące dane na formularzu rejestracyjnym:
 3.     imię i nazwisko,
 4.     adres e-mail,
 5.     adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 6.     numer telefonu kontaktowego,
 7.     Login oraz Hasło.
 8.         Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9.         Celem Rejestracji Użytkownik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu. W przeciwnym razie Rejestracja nie może dojść do skutku.
 10.         Rejestracji dokonywuje się jednorazowo, przed dokonaniem pierwszego Zamówienia.
 11.         Kolejne Zamówienia, realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika do Strony internetowej Sklepu poprzez podanie Loginu i Hasła.
 12.         Sklep kontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą podanych przez Użytkownika danych kontaktowych tj. numeru telefonu, adresu e- mail, adresu korespondencyjnego.
 13.            Użytkownik może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sklep, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Użytkownika konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jednakże nie ma to wpływu na złożone bądź zrealizowane do tego czasu Zamówienie.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1.         Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego lub prawidłowego złożenia zamówienia.
 2.         Umowa sprzedaży każdorazowo zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia ze Sklepu na wskazany  w formularzu rejestracyjnym e-mail, zaś ogólne warunki Umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin.
 3.          Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży stanowi paragon/faktura VAT, który zostaje wydany w formie papierowej wraz z dostawą Zamówienia.
 4.         Umowę sprzedaży można zawierać przez 24 h na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5.         Sklep ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
 6.     złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
 7.     złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
 8.     w przypadku Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej bez swojej winy nie odebrał Towaru lub gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość Sklepu.
 9.         Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o złożonym Zamówieniu.
 10.         Realizacja Zamówienia następuje, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej:
 11.     w przypadku Zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością Zamówienia na koncie,
 12.     w przypadku Zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania Zamówienia,
 13.     w przypadku Zamówień opłacanych poprzez Zewnętrzny system płatności - z chwilą dokonania płatności.
 14.         Warunki realizacji Zamówień nietypowych np. zagranicznych są każdorazowo ustalane z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 15.         Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są niezwłocznie i zwykle w czasie 3 dni od momentu złożenia Zamówienia, wyłączając dni wolne od pracy.
 16.    Z przyczyn niezależnych od Sklepu termin realizacji Zamówienia określony w pkt 9 powyżej może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Sklep informuje niezwłocznie Użytkownika o przedłużeniu terminu realizacji Zamówienia oraz określa orientacyjnie nowy termin. Użytkownik uprawniony jest do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia, a tym samym do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia, zaś Sklep niezwłocznie dokona zwrotu otrzymanej tytułem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki opłaconymi przez Użytkownika.
 17.    Płatność za przesyłkę Towaru zamówionego w Sklepie doliczane są na końcu Zamówienia, do Ceny Towarów w koszyku.  
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zlecenia.

IV. CENY TOWARÓW

 1.         Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena z chwili składania Zamówienia przez Użytkownika.
 2.         Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia zostaje przedstawiona Użytkownikowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.
 3.         Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenach Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4.         Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 5.         Ceny towarów są cenami brutto i zawierającymi podatek VAT

V. DOSTAWA

 1.         Towar zamawiany w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w Zamówieniu adres za pośrednictwem Spedytora.
 2.         Usługi spedycyjne podlegają Regulaminowi umieszczonemu na stronie internetowej Spedytora.
 3.         Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.
 4.         Sklep ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.
 5.         Przed odebraniem przesyłki od Spedytora należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem, w celu wyjaśnienia sprawy.
 6.         W przypadku wykrycia uszkodzenia Towaru tuż po otwarciu przesyłki, należy zgłosić uszkodzenie Sklepowi niezwłocznie po odbiorze przesyłki, celem umożliwienia reklamowania usługi przewozu Towaru u Spedytora.

VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1.         Płatność za Towar może być dokonywana przez Użytkownika w następujący sposób:
 2.     Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata);
 3.     Płatność gotówką przy odbiorze;
 4.     Zewnętrzny system płatności
 5.         Do każdej transakcji zrealizowanej za pomocą Zewnętrznego systemu płatności nie zostanie  doliczona kwota w wysokości 3% wartości Zamówienia.
 6.         Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Użytkownika, który nie odebrał co najmniej dwóch Zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Użytkownika adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika i odebraniu kolejnych trzech Zamówień opłaconych z góry przelewem.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, RĘKOJMIA, PROCEDURA REKLAMACYJNA, ZWROT TOWARU

 1.         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Spedytor i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2.         W przypadku skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy przesłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie określonym w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z ustawowego formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, do którego link znajduje się poniżej:

https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216

 1.         Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będący wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania rzeczy.
 2.         Użytkownik nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, gdy jej przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, a jego otwarcie może mieć wpływ na ochronę zdrowia i/lub względy higieniczne, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostawie.
 3.         Użytkownik ma obowiązek odesłać Towar na adres: Czesława Miłosza 18/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wraz z oryginałem dowodu zakupu.
 4.         W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, kosztów zwrotu Towaru przez Użytkownika w przypadku odstąpienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik skutecznie poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 5.         Zwrot płatności dokonany zostaje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte podczas Transakcji.
 6.         Sklep zastrzega, iż może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towaru przez Sklep.
 7.         Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu: Czesława Miłosza 18/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

VIII.  RĘKOMIA (REKLAMACJE) I GWARANCJE

 1.            Sklep odpowiada wobec Użytkownika za wady prawne i fizyczne Towaru stwierdzone przez Użytkownika w ciągu dwóch lat od dnia wydania Towaru, przy czym w przypadku Towaru używanego nie dłużej niż rok od otrzymania Towaru przez Użytkownika.
 2.            Reklamacje dotyczące wad fabrycznych lub uszkodzeń zakupionych Towarów należy zgłosić niezwłocznie od chwili ich spostrzeżenia. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie Towaru wraz z pisemną reklamacją, zawierającą opis wykrytych wad fabrycznych lub uszkodzeń na adres: Czesława Miłosza 18/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
 3.            Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu, zaś celem ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz Transakcji warto wskazać numer Zamówienia.
 4.            Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku negatywnej  decyzji co do zgłoszenia reklamacyjnego, Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do Sklepu w terminie 7 dni od otrzymania negatywnej decyzji Sklepu. Nadto Użytkownik może skorzystać z pomocy właściwego miejscowo Rzecznika Ochrony Praw Konsumentów (powiatowy lub miejski), a także Użytkownik może dokonać zgłoszeń właściwym instytucjom zajmującym się ochroną praw konsumentów.
 5.            W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep dokonuje naprawy, zwrotu pieniędzy lub wymiany Towaru na pozbawiony wad, bez nieuzasadnionej zwłoki.
 6.            Koszty przesyłki reklamowanych Towarów ponosi tymczasowo Użytkownik. Koszty te będą zwrócone Użytkownikowi na rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Towaru wraz z kopią dowodu zakupu i rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.
 7.            Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta, informacja o udzielonej gwarancji jest każdorazowo umieszczona na opakowaniu Towaru.
 8.            W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca treści gwarancji jest prezentowana na stronie internetowej Producenta.
 9.            Warunki gwarancyjne, w tym termin gwarancyjny określa w zakresie każdego Towaru Producent.

IX. DANE OSOBOWE

 1.         Składając Zamówienie w Sklepie internetowym Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji Umowy sprzedaży oraz Umowy rejestracyjnej oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach. Sklep zastrzega, że dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów współpracujących ze Sklepem na gruncie realizacji Zamówienia oraz innych transakcji gospodarczych, a Użytkownik wyraża na to zgodę. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 2.         Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 3.         Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 4.         Sklep stosuje odpowiednie środki ochrony treści cyfrowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.         Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony w momencie logowania się na Stronie internetowej Sklepu. W przypadku braku zgody na zmianę w Regulaminie Umowa rejestracyjna pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem wygasa, z tym zastrzeżeniem, że złożone przez Użytkownika przed tym dniem oferty są wiążące.
 2.         Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na Stronie internetowej z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.